دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم دامپزشکی
معرفی

مشخصات فردی

نام : محمد امین   اسلام پور

پست الکترونیکی : maeslampour@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مامائی و تولید مثل دام

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده علوم دامپزشکی

مرتبه علمی : استادیار

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه تخصصی مامایی و بیماریهای تولیدمثل دام

نوع استخدام : پیمانی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1389/11/23

محمد امین اسلام پور

محل خدمت:   دانشکده علوم دامپزشکی

مرتبه علمی : استادیار

^