دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم دامپزشکی
ایده های نو

زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه و پیشنهاد طرح تحقیقاتی برای دانشجویان

محمد امین اسلام پور

محل خدمت:   دانشکده علوم دامپزشکی

مرتبه علمی : استادیار

^